Άγχος, Κατάθλιψη και Ποιότητα Ζωής Ατόμων με Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Εισαγωγή: Η νόσος της οισοφαγικής παλινδρόμησης ή ΓΟΠΝ αποτελεί μία πάθηση με σημαντική συχνότητα εμφάνισης που αυξάνεται συνεχώς τις τελευταίες δεκαετίες. Η ΓΟΠΝ επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα σχεδόν όλες τις καθημερινές λειτουργίες ενός ατόμου δημιουργώντας αίσθημα δυσφορίας, καούρας, πόνων στο στήθος αλλά και άπνοια κατά τον ύπνο. Σκοπός: της έρευνας είναι η διερεύνηση του βαθμού της ποιότητας ζωής σε άτομα με διαγνωσμένη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) όπως και ο βαθμός εκδήλωσης άγχους ή/και της κατάθλιψης. Υλικό και Μέθοδος: Για τη διερεύνηση του βαθμού αυτής της επιρροής πραγματοποιήθηκε συγχρονική έρευνα σε 104 άτομα διαγνωσμένα με ΓΟΠΝ. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων της έρευνας περιείχε ερωτήσεις σχετικά με τα ατομικά χαρακτηριστικά του δείγματος και τις καθημερινές του συνήθειες υγείας, το ερωτηματολόγιο του δείκτη συμπτωμάτων παλινδρόμησης λόγω της ΓΟΠ, το ερωτηματολόγιο ποιότητας ζωής SF-12, τις κλίμακες αυτοαξιολόγησης άγχους και κατάθλιψης του Zung και τον δείκτη ποιότητας του ύπνου – (MOS-12). Η περιγραφική ανάλυση περιλάμβανε την κατανομή συχνοτήτων των ποιοτικών μεταβλητών (απόλυτη και σχετική % συχνότητα) και εκτιμήσεις των παραμέτρων θέσης και διασποράς των ποσοτικών μεταβλητών (μέση τιμή, σταθερή απόκλιση, ελάχιστη και μέγιστη τιμή). Η διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων έγινε με την Επαγωγική ανάλυση, η οποία περιλάμβανε τον συντελεστή συσχέτισης του Pearson (r), τον έλεγχο t-test για ανεξάρτητα δείγματα και την ανάλυση διακύμανσης κατά έναν παράγοντα (one-way ANOVA). Τα επίπεδα σημαντικότητας ήταν αμφίπλευρα και το αποδεκτό επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας τέθηκε στο 5% (p value<0,05). Αποτελέσματα: Η ένταση των συμπτωμάτων παλινδρόμησης μειώνεται όσο ανεβαίνει το επίπεδο της σωματικής υγείας ενός ατόμου (r=-0,328 p<0,001) και αυξάνει με την αύξηση των επιπέδων του άγχους (r=0,420 p<0,001) και της κατάθλιψης (r=0,513 p<0,001) και είναι πιθανό να ευθύνεται για την κακή ποιότητα του ύπνου (r=0,438 p<0,001). Υπάρχει θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ της κακής ποιότητας ύπνου και του άγχους (r=0,727 p<0,001) και της κατάθλιψης (r=0,654 p<0,05). Η εξέταση της γραμμικής σχέσης μεταξύ του βαθμού των συμπτωμάτων και όλων των υπόλοιπων μέσων βαθμολογιών έδειξε ότι μόνο το άγχος μπορεί να θεωρηθεί ως στατιστικά σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης του βαθμού των συμπτωμάτων. Εφαρμόζοντας πολλαπλή παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή τον δείκτη συμπτωμάτων και ανεξάρτητες μεταβλητές τους δείκτες της σωματικής και ψυχικής υγείας, της κατάθλιψης, της ποιότητας του ύπνου και του άγχους βρέθηκε ότι μόνο το άγχος παρουσιάζει στατιστικά σημαντική γραμμική σχέση με τον δείκτη των συμπτωμάτων. Το υπόδειγμα αυτό είναι στατιστικά σημαντικό (F=36.493, d.f.=1,102, p-value<0.001) αλλά έχει χαμηλή ερμηνευτικότητα καθώς ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού είναι ίσος με 0,256 εξηγώντας μόνο το 25,60% της μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής. Η αύξηση δύο μονάδων του δείκτη του άγχους συνεπάγεται αύξηση κατά μία μονάδα στην κατηγορία του δείκτη των συμπτωμάτων ή ότι μόνο μετά τη συχνή ή καθημερινή εμφάνιση των συμπτωμάτων του άγχους σε ένα άτομο, θα εμφανιστούν και πιο έντονα συμπτώματα της ΓΟΠ. Συμπεράσματα: Η ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου και συγκεκριμένα το άγχος επιβαρύνει την κατάσταση της υγείας του ατόμου με ΓΟΠ με αποτέλεσμα να εμφανίζονται πιο έντονα συμπτώματα.