Διαχείριση Προβλημάτων και Εκπαίδευση Ατόμων με Καρκίνο και Σακχαρώδη διαβήτη

Εισαγωγή: Ο καρκίνος και ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελούν δύο νοσήματα των οποίων η συχνότητα εμφάνισης αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι δύο ασθένειες έχουν κοινούς παράγοντες κινδύνου. Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης είναι να αναδείξει πώς επηρεάζει η αντινεοπλασματική θεραπεία τα άτομα με καρκίνο και σακχαρώδη διαβήτη, τη διαχείριση των προβλημάτων και την εκπαίδευσή τους από τους νοσηλευτές. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση άρθρων από τις βάσεις δεδομένων pubmed, google scholar, με τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά: «cancer», «diabetes», «nursing», «treatment», «care» καθώς και συνδυασμός αυτών από το χρονικό διάστημα 2010-2020. Αποτελέσματα: Η αντινεοπλασματική θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, κορτιζόνη, ανοσοθεραπεία) επηρεάζει πολλαπλώς τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης οξέων επιπλοκών αλλά και επιδείνωσης μακροχρό- νιων επιπλοκών στα άτομα με καρκίνο και σακχαρώδη διαβήτη. Η νοσηλευτική προσέγγιση αυτών των ατόμων έχει διττό στόχο και στοχεύει στη διαχείριση των ανεπιθύμητων ενεργειών θεραπείας και στην εκπαίδευση του ατόμου και της οικογένειας στην αυτο-διαχείριση. Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που εμφανίζονται από την αντινεοπλασματική θεραπεία είναι: ναυτία-έμετος, διάρροια, πόνος, κόπωση κ.ά. οι οποίες αντιμετωπίζονται με κατάλληλες παρεμβάσεις. Οι νοσηλευτές ογκολογίας θα πρέπει να εκπαιδεύσουν τους ασθενείς για τη στρατηγική αυτοδιαχείρισης τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης καλού γλυκαιμικού ελέγχου κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να πραγματοποιήσουν παρεμβάσεις αλλά και να καταστρώσουν ένα εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας για κάθε ασθενή που να αποβλέπει στην καλύτερη διαχείριση και των δύο νοσημάτων αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 1
Hits: 672 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-04-2021
Συγγραφείς: Μαρία Λαβδανίτη