Μια Γρήγορη Προσέγγιση στην Αναγκαιότητα και την Ορθολογική Χρήση της Βραχείας Νοσηλείας

Εισαγωγή: Οι βραχείες νοσηλείες (ΒΝ) είναι μονάδες προορισμένες και σχεδιασμένες για βραχυπρόθεσμη θεραπεία, παρατήρηση, αξιολόγηση και επαναξιολόγηση σε ασθενείς οι οποίοι αρχικά έχουν εκτιμηθεί στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση στη χρησιμοποίηση της ΒΝ, γεγονός ενδεικτικό για την αναγκαιότητά της, ενώ η ορθολογική χρήση της αποτελεί κάποιες φορές πεδίο διενέξεων. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αναδείξει την αναγκαιότητα της ΒΝ και να προσεγγίσει μεθόδους για τη σωστή χρήση της. Υλικό και Μέθοδος: Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου του 2019 πραγματοποιήθηκε αναζήτηση μελετών, άρθρων και ανασκοπήσεων στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Google, Google scholar, Cohrane, Pubmed και στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών με τη χρησιμοποίηση των ακόλουθων λέξεων και προτάσεων ευρετηρίου: «Short stay units», «observation units», και συνδυασμοί αυτών με τις λέξεις «definition», «exclusion and inclusion criteria», «admission», «emergency departments», «psychiatric patients», «protocols», «guidelines», «differences». Επίσης στα Ελληνικά με ανάλογες λέξεις-προτάσεις. Υλικό της παρούσας μελέτης αποτέλεσαν άρθρα δημοσιευμένα στην αγγλική γλώσσα από το έτος 1991 μέχρι και το 2019, τα οποία διερευνούσαν ή και ανασκοπούσαν θεματολογία που σχετίζεται με την αναγκαιότητα ύπαρξης της ΒΝ, της ορθής χρήσης αυτής και των μεθόδων που θα μπορούσαν να τη διασφαλίσουν. Αποτελέσματα: Πολλοί λόγοι αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της ΒΝ μεταξύ των οποίων η βραχεία παραμονή, το καλύτερο κόστος /αποτελεσματικότητα, ο έλεγχος των λοιμώξεων, η ασφάλεια των επιλεγμένων ασθενών, οι μειωμένες εισαγωγές σε Νοσοκομεία. Καθώς όμως οι ΒΝ δεν είναι παντού ίδιες η δημιουργία καθολικών κριτηρίων ορθολογικής χρήσης είναι δύσκολη. Συμπεράσματα: Η κρίση των εμπλεκομένων, η γνώση του ρόλου της ΒΝ, των βασικών αρχών εισαγωγής και αποκλεισμού περιστατικών, προτείνονται ως κάποιοι μέθοδοι για τη σωστή χρησιμοποίησή της. Ενώ η ύπαρξη περισσότερης έρευνας θα μπορούσε να βοηθήσει με την ενσωμάτωση τεκμηριωμένων απόψεων σε πλάνα πολιτικής δράσης με στόχο τη βελτίωση των υποδομών την εκπαίδευση και την επάνδρωση με προσωπικό, στα ΤΕΠ και στις ΒΝ οι οποίες αποτελούν τμήματα αυτών.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 4
Hits: 494 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 11-02-2021
Συγγραφείς: Νικόλαος Κακολύρης