Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα: Δεδομένα και Προοπτικές

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) θέτουν ως προτεραιότητά της την καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας. Σήμερα, η ΠΦΥ έρχεται στο προσκήνιο ως μέθοδος βελτίωσης των υπηρεσιών υγείας αλλά και μείωσης του κόστους. Σκοπός: Ανάλυση αφενός της υφιστάμενης δομής και καταγραφή των προβλημάτων της ΠΦΥ στην Ελλάδα και αφετέρου της επίδρασης στην ΠΦΥ των πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων: (α) για την αποκεντρωμένη διοίκηση της χώρας (πρόγραμμα «Καλλικράτης») και (β) για το σύστημα υγείας, καθώς και καταγραφή των προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωσή της. Υλικό-Μέθοδος: Βιβλιογραφική αναζήτηση και δευτερογενής ανάλυση. Αποτελέσματα: Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την ΠΦΥ εφαρμόζεται μερικώς και με αναποτελεσματικό τρόπο. Υπηρεσίες ΠΦΥ παρέχονται από τις μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Εξωτερικά Ιατρεία των νοσοκομείων), των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και από ιδιώτες ιατρούς. Η ΠΦΥ παρουσιάζει πολυδιάσπαση και ανεπαρκή συντονισμό. Το σκέλος της προαγωγής υγείας έχει ατονήσει. Η λειτουργία της ως πρώτη επαφή των ασθενών με ιατρική φροντίδα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα και χαρακτηρίζεται από ετερογένεια μεταξύ των αστικών/μη αστικών κέντρων. Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την υγεία ενοποιούν τους κλάδους υγείας των ΟΚΑ υπό έναν ενιαίο οργανισμό, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη συντονισμού του δικτύου όλων των υφιστάμενων δομών ΠΦΥ της χώρας. Παράλληλα, το πρόγραμμα «Καλλικράτης» εκχωρεί αρμοδιότητες εφαρμογής ΠΦΥ στους ΟΤΑ. Συμπεράσματα: Κυρίαρχο ρόλο για την επίλυση των προβλημάτων και την περαιτέρω βελτίωση της παρεχόμενης ΠΦΥ θα πρέπει να είναι η συνεπής εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου. Η δημιουργία αξιόπιστου συστήματος αξιολόγησης και ανατροφοδότησης κρίνεται ιδιαίτερης βαρύτητας.

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 1
Hits: 507 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2012
Συγγραφείς: Δημήτριος Α. Βραχάτης , Άγγελος Παπαδόπουλος