Γνώσεις Eπαγγελματιών Yγείας του Tμήματος Eπειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου του Ν. Αττικής στο Σύστημα Διαλογής Εmergency Severity Index

Η προσέλευση ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) συχνά ξεπερνάει τους άμεσα διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ένα σύστημα διαλογής είναι ο Δείκτης Βαρύτητας του Επείγοντος (ESI). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας για τη διαλογή των ασθενών στο ΤΕΠ σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης ESI και της συσχέτισής τους με δημογραφικούς παράγοντες και το είδος του αλγορίθμου. Υλικό και Μέθοδος: Επρόκειτο για μία συγχρονική μελέτη που περιελάμβανε 16 επαγγελματίες υγείας που εργάζονταν στο ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου του νομού Αττικής. Χρησιμοποιήθηκαν 60 τυποποιημένα σενάρια διαλογής από το εγχειρίδιο του ESI. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν εκπαιδευτεί στο ESI κατά την πρώτη του εφαρμογή στο νοσοκομείο. Σε κάθε σενάριο χωριστά υπολογίστηκε ο απόλυτος αριθμός και το ποσοστό των σωστών απαντήσεων, της υποδιαλογής και της υπερδιαλογής. Η μελέτη διεξήχθη μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc. Αποτελέσματα: Συνολικά συμμετείχαν 8 νοσηλευτές και 8 ιατροί, οι οποίοι απάντησαν σε 60 σενάρια, δηλαδή σύνολο 960 περιπτώσεις. Το μέσο ποσοστό σωστών απαντήσεων στο σύνολο των σεναρίων ήταν 63,1% (95% Διάστημα εμπιστοσύνης–ΔΕ: 55,2–68,4%). Στα υπόλοιπα σενάρια έγινε είτε υπερδιαλογή (13,3%) ή υποδιαλογή (23,6%). Η ακρίβεια στη βαθμολόγια ήταν σημαντικά υψηλότερη στα σενάρια ενηλίκων σε σχέση με τα παιδιατρικά (64,4% έναντι 56,8%, p<0,001) και στα σενάρια μη τραύματος σε σχέση με τα τραύματος (63,2% έναντι 62,5%, p<0,001). Οι συμμετέχοντες απάντησαν με μεγαλύτερη ακρίβεια στα σενάρια χαμηλής οξύτητας (ESI 5) (81,6, 95% ΔΕ: 61,1–78,7%) και υψηλής οξύτητας (ESI 1) (76,6, 95% ΔΕ: 67,3–85,8%), ακολουθούμενα από τα σενάρια ESI 4 (63,1, 95% ΔΕ: 55,3–72,8%), τα σενάρια ESI 3 (54,3, 95% ΔΕ: 40,7–62,4%) και τα σενάρια ESI 2 (51,8, 95% ΔΕ: 39,6–60,2%). Η υποδιαλογή ήταν πιο συχνή από την υπερδιαλογή (23,6% έναντι 13,3%, αντίστοιχα). Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των ετών υπηρεσίας συνολικά και της υποδιαλογής (r=0,289, p=0,338) και της υπερδιαλογής (r=0,524, p=0,066) και μεταξύ των ετών υπηρεσίας στο ΤΕΠ και της υποδιαλογής (r=0,340, p=0,256) και της υπερδιαλογής (r=0,249, p=0,411). Συμπεράσματα: Οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας στο σύστημα διαλογής ESI στο υπό εξέταση νοσοκομείο είναι σε μέτρια επίπεδα, αλλά σε συγκρίσιμα επίπεδα σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Προτείνεται η τροποποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των επαγγελματιών υγείας, ιατρών και νοσηλευτών, καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην επείγουσα φροντίδα στα πλαίσια μεταπτυχιακού επίπεδου και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.