Η Επίδραση της Υπερβαρικής Οξυγονοθεραπείας στην Επούλωση των Χρόνιων Ελκών

Η χορήγηση υπερβαρικού οξυγόνου έχει βρεθεί να συμβάλει σημαντικά στη βέλτιστη διαχείριση και την ταχύτερη επούλωση των χρόνιων ελκών που ταλαιπωρούν πληθώρα ασθενών θέτοντας τη ζωή και τη λειτουργικότητά τους σε κίνδυνο. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο (ΘΥΒΟ) στην επούλωση των χρόνιων ελκών. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκε η επίδραση της ΘΥΒΟ ως προς την αποτελεσματικότητα και την εμφάνιση επιπλοκών σε διάφορους τύπους χρόνιων ελκών. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Pubmed για τα έτη 2006–2017. Η στρατηγική της αναζήτησης πραγματοποιήθηκε σε όλα τα επίπεδα των ενδείξεων. Κριτήρια ένταξης των μελετών αποτέλεσαν η αγγλική γλώσ σα και οι πρωτογενείς μελέτες. Ως λέξεις κλειδιά χρησιμοποιήθηκαν οι: "hyperbaric oxygen therapy", "chronic ulcers" και "ulcers" και αναζητήθηκαν σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου. Ανακτήθηκαν συνολικά 216 μελέτες, από τις οποίες στη συστηματική ανασκόπηση συμπεριλήφθηκαν 13. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των μελετών αφορούσε σε έλκη που αναπτύσσονται στα κάτω άκρα ασθενών με ΣΔ. Τα ερευνητικά δεδομένα προτείνουν ότι η ΘΥΒΟ συμβάλλει στη μείωση του χρόνου νοσηλείας, στην ταχύτερη επούλωση των ελκών, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στη βέλτιστη ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ασθενών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα οφέλη της μεθόδου αντλούνται μόνο με την εφαρμογή της ως συμπληρωματική παρέμβαση. Επιπρόσθετα, βρέθηκε πως η ΘΥΒΟ σε συνδυασμό με άλλες ουσίες οδηγεί σε ταχύτερη επούλωση των ελκών και μείωση των ακρωτηριασμών. Συμπεράσματα: Η εφαρμογή της ΘΥΒΟ φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των ελκών που αναπτύσσονται στα κάτω άκρα ασθενών με ΣΔ, καθώς συμβάλει σημαντικά και στη μείωση της δαπάνης για υγειονομική περίθαλψη. Παρόλ’ αυτά, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή μελετών για τη διερεύνηση της επίδρασης της ΘΥΒΟ και σε άλλους τύπους ελκών βάσει του ερευνητικού ελλείμματος που παρατηρήθηκε κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 1
Hits: 327 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2019
Συγγραφείς: Μαρία-Ελένη Τσουκαλά , Γεώργιος Βασιλόπουλος , Μάρθα Κελέση , Μαρία Χαρχαρίδου