Διερεύνηση των Απόψεων των Επαγγελματιών Υγείας για την Αποκάλυψη ή μη της Αλήθειας για τη Νόσο σε Ασθενείς με Καρκίνο

Η διαδικασία αποκάλυψης της αλήθειας και της ανακοίνωσης δυσάρεστων νέων σε ασθενείς με καρκίνο προκαλεί συχνά άγχος και δυσκολίες στην καθημερινή κλινική πρακτική των επαγγελματιών υγείας, ενώ φαίνεται να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που σχετίζονται τόσο με τους ίδιους τους επαγγελματίες όσο και με τους ασθενείς. Σκοπός: Η διερεύνηση των απόψεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την αποκάλυψη της αλήθειας για τη νόσο σε ασθενείς με καρκίνο. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συγχρονική μελέτη από τον Μάιο του 2016 έως τον Φεβρουάριο 2017 σε ογκολογικά και αιματολογικά τμήματα, τριών νοσοκομείων της Κρήτης. Το δείγμα αποτέλεσαν 79 επαγγελματίες υγείας και φοιτητές οι οποίοι συμπλήρωσαν ειδικά διαμορφωμένο για τις ανάγκες της μελέτης, ερωτηματολόγιο. Υπολογίστηκαν κατανομές συχνοτήτων και τα 95% διαστήματα εμπιστοσύνης με τεχνικές bootstrap, ενώ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος περιθωριακής ομογένειας (marginal homogeneity tests). Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα ΙΒΜ-SPSS 23.0. Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν νοσηλευτικό προσωπικό (67,1%) και εργαζόμενοι σε κλινικά τμήματα (74,7%). Στην πλειοψηφία τους δήλωσαν ότι συμφωνούν με την ανακοίνωση της αλήθειας από την αρχή της διάγνωσης (88,3%, p<0,001) στον ίδιο τον ασθενή (40,3%). Ως πιο κατάλληλοι για την ανακοίνωση θεωρήθηκαν ο ιατρός μαζί με ψυχολόγο (44,9%), ενώ οι κύριοι λόγοι υπέρ της αποκάλυψης της αλήθειας ήταν η αποδοχή της νόσου από τον ασθενή (69,3%) και η συμμετοχή του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (57,3%). Αντίθετα, ως λόγοι μη αποκάλυψης της αλήθειας αναφέρθηκαν η ύπαρξη σχετικής οδηγίας από τη διεπιστημονική ομάδα (33,0%) και η πιθανότητα έντονης συναισθηματικής αντίδρασης του ασθενούς (26,3%). Η νεαρή ηλικία του ασθενούς με κακή πρόγνωση αναφέρθηκε ως ο κυριότερος παράγοντας δυσκολίας κατά τη διαδικασία αποκάλυψης της αλήθειας (p=0,004). Τέλος, οι μισοί συμμετέχοντες (50,6%) ανέφεραν ότι δεν έχουν λάβει σχετική εκπαίδευση, ότι έχουν βασικές αδυναμίες όταν πρόκειται να μιλήσουν για πολύ κακή πρόγνωση (68,8%, p<0,05) και ότι η κατάλληλη εκπαίδευσή τους (42,6%) θα έκανε πιο αποτελεσματική την επικοινωνία με τους ασθενείς. Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας συμφωνούν στην αποκάλυψη της αλήθειας για τη νόσο στους ασθενείς με καρκίνο, γνωρίζουν τα οφέλη της και εκτιμούν ότι η κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία ενημέρωσης και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας.