Διερεύνηση των Γνώσεων και των Στάσεων των Αξιωματικών Νοσηλευτών στη Διαχείριση των Μαζικών Καταστροφών

Οι εκδηλώσεις καταστροφικών γεγονότων επιβάλλουν την ανάπτυ- ξη στρατηγικών διαχείρισής τους. Οι νοσηλευτές διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση των μαζικών καταστροφών. Σκοπός: Η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των αξιωματικών νοσηλευτών και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σχετικά με τη διαχείριση των μαζικών καταστροφών. Υλικό και Μέθοδος: 319 αξιωματικοί νοσηλευτές σε στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συμπλήρωσαν εθελοντικά ένα αυτοσυμπληρούμενο, δομημένο και ανώνυμο ερωτηματολόγιο (questionnaire of assessing Knowledge, Attitude and Practice [ΚΑΡ] on disaster management), ειδικό για τις ανάγκες της μελέτης. Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (IBM SPSS), έκδοση 21.0. Αποτελέσματα: Το ποσοστό απόκρισης ήταν 72% (=319/444). Το 23,8% των εργαζομένων απασχολούνταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και το 49,2% ανήκαν στο Στρατό Ξηράς. Η επάρκεια των γνώσεων του δείγματος ήταν μέτρια, με μια μέση βαθμολογία γνώσεων ίση με 68, σε κλίμακα 0–100. Το 64,9% δήλωσε ότι είχαν ενημερωθεί για τη διαχείριση των μαζικών καταστροφών, με σημαντικότερες πηγές ενημέρωσης το χώρο εργασίας (17,6%), τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) (15%) και τις βασικές σπουδές (12,2%). Το 13,8% δήλωσε ότι συμμετείχαν σε δραστηριότητα σχετικά με τη διαχείριση των καταστροφών στο χώρο εργασίας τους. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (81,8%) δήλωσε ότι στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση μιας καταστροφής θα ήταν χρήσιμο να παραδίδονται σχετικά μαθήματα και να διεξάγονται ασκήσεις (78,7%). Η στάση τους κρίθηκε θετική, καθώς το 67% δήλωσε πρόθυμο να εργαστεί εθελοντικά σε περίπτωση ενός καταστροφικού γεγονότος, ενώ η πλειοψηφία (85%) δήλωσε ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στην πραγματοποίηση αξιολόγησης του κινδύνου. Η αύξηση των ετών προϋπηρεσίας σχετιζόταν με αύξηση της βαθμολογίας γνώσεων (p<0,001). Συμπεράσματα: Για την καλύτερη προετοιμασία τους στη διαχείριση των καταστροφών, απαιτείται μια καλά σχεδιασμένη και οργανωμένη εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική), τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο όσο και σε μεταπτυχιακό, περιλαμβάνοντας στο τελευταίο και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση στο πλαίσιο των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 1
Hits: 394 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2015
Συγγραφείς: Ελένη Πανάγου , Πέτρος Γαλάνης , Βασιλική Μάτζιου