Τόμος 57, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Ο εργασιακός χώρος και οι συνθήκες που επικρατούν σε αυτόν διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή των περισσότερων εργαζομένων. H ..
Εισαγωγή: Το σχετιζόμενο με την εργασία στρες έχει αναγνωριστεί σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ως σημαντικό πρόβλημα τόσο ..