Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα: Αναγκαιότητα για την Ανάπτυξη κι Εφαρμογή τους στην Ελλάδα

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και εφαρμογή κατευθυντηρίων οδηγιών και πρωτοκόλλων βαίνει συνεχώς αυξανόμενο. Από τη βιβλιογραφία γίνεται σαφές ότι υπάρχει σύγχυση κατά τη χρήση αυτών των εννοιών. Ενώ οι κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν στο σύνολο των επαγγελματιών υγείας, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι αποτελούν γενικές δηλώσεις χωρίς επιχειρησιακές-τεχνικές λεπτομέρειες σε αντίθεση με τα πρωτόκολλα, τα οποία αφορούν σε συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών υγείας και καταδεικνύουν λεπτομερώς ποιος κάνει τι, σε ποιο χρόνο και με ποιον τρόπο. Η αναγκαιότητα ανάπτυξης και εφαρμογής νοσηλευτικών πρωτοκόλλων βασιζόμενων σε διεθνείς ταξινομήσεις νοσηλευτικών διαγνώσεων, παρεμβάσεων και επιθυμητών στόχων στοχεύει στην ανάπτυξη «κοινής γλώσσας» μεταξύ των νοσηλευτών, η οποία θα βοηθήσει στην οριοθέτηση του επαγγέλματος των νοσηλευτών, τον ακριβή υπολογισμό των απαραίτητων πόρων για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας καθώς και την απόκτηση της δυνατότητας συγκριτικής ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης μεταξύ του παραγόμενου έργου των νοσηλευτών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ανάπτυξη των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων και την ένταξή τους στην καθημερινή πρακτική των νοσηλευτών είναι η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας, η αποτελεσματική διαχείριση της αλλαγής, η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επιμόρφωση των νοσηλευτών, η χρήση διεθνών ταξινομήσεων και τέλος η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας προς διευκόλυνση του έργου των νοσηλευτών. Η μέχρι σήμερα διεθνής εμπειρία μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες κατά τη διαδικασία μετάβασης στην καθολική εφαρμογή των νοσηλευτικών πρωτοκόλλων στην Ελλάδα.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 4
Hits: 372 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2017
Συγγραφείς: Παναγιώτης Πρεζεράκος