Το Φαινόμενο της Ηθικής Παρενόχλησης στον Τομέα της Υγείας στην Ελλάδα: Πιλοτική Μελέτη

Το φαινόμενο της ηθικής παρενόχλησης (mobbing), είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που πολλοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν στο εργασιακό τους περιβάλλον και επηρεάζει άμεσα τη ζωή τους, αφού δημιουργεί πλήθος ψυχολογικών και άλλων προβλημάτων υγείας. Σκοπός: Η καταγραφή της επίδρασης του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης (mobbing) σε επαγγελματίες υγείας σε δημόσιο ελληνικό νοσοκομείο. Υλικό και Μέθοδος: Στην πιλοτική μελέτη συμμετείχαν 40 επαγγελματίες υγείας ενός επαρχιακού γενικού νοσοκομείου, οι οποίοι συμπλήρωσαν τέσσερα ανώνυμα ερωτηματολόγια σε διάστημα ενός μήνα (Ιανουάριος του 2015). Συγκεκριμένα τα ερωτηματολόγια: Ποιότητας ζωής-(WHOQOL-BREF), Γενικής Υγείας-GHQ28 (General Health Questionnaire), Πολυδιάστατης Κλίμακας Αντίληψης Κοινωνικής Υποστήριξης MSPSS (Multidimensional Scale Concept Social Support) και το Ερωτηματολόγιο βίαιης ψυχολογικής συμπεριφοράς-WPVB (Workplace Psychologically Violent Behavior). Αποτελέσματα: Το 15,4% του δείγματος ήταν άνδρες, ενώ το 84,6% γυναίκες. Η μέση ηλικία ήταν τα 40 έτη. Το 53,3% του δείγματος ήταν νοσηλευτές, το 13,3% ιατροί, το 13,3% διοικητικοί υπάλληλοι και το 20,0% λοιπό προσωπικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επαγγελματίες υγείας, έχουν υποστεί ηθική παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους από συναδέλφους (p=0,02), προϊστάμενους (p=0,04) και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και υγείας τους (p=0,015) (άγχος, κατάθλιψη, μειωμένη κοινωνική λειτουργικότητα και σωματικά συμπτώματα). Το ερωτηματολόγιο WPVB (Workplace Psychologically Violent Behavior) βρέθηκε αξιόπιστο (δείκτης εσωτερικής συνοχής a του Cronbach: 0,92). Οι συντελεστές συσχέτισης των διαστάσεων του ερωτηματολογίου μέτρησης της βίαιης ψυχολογικής συμπεριφοράς με τις διαστάσεις συμπτωμάτων GHQ-28, με τις διαστάσεις ποιότητας ζωής WHOQOL-Bref και με τις διαστάσεις υποστήριξης (MSPSS) ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικοί υποδεικνύοντας καλή εγκυρότητα δομής. Συμπεράσματα: Αναδεικνύεται η ύπαρξη του φαινομένου της ηθικής παρενόχλησης σε ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο στους επαγγελματίες υγείας ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, επιπέδου σπουδών που επηρεάζει αρνητικά τη ζωής τους. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη του φαινομένου σε μεγαλύτερο δείγμα για γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 3
Hits: 1067 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2017
Συγγραφείς: Αριστοτέλης Κοΐνης , Εμμανουήλ Βελονάκης , Φωτεινή Τζαβέλλα , Στυλιανή Γ. Τζιαφέρη