Γνώση, Στάση και Συμπεριφορά Φοιτητριών Νοσηλευτικής έναντι του HPV

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενος και σχετίζεται με την ανάπτυξη αρκετών μορφών καρκίνου. Η πρόληψη μετάδοσης του HPV βασίζεται στον βαθμό γνώσης για τον τρόπο μετάδοσης του ιού και στην υιοθέτηση ορθής στάσης και συμπεριφοράς. Σκοπός: Ο προσδιορισμός του επίπεδου γνώσεων και ο καθορισμός της στάσης και της συμπεριφοράς έναντι του HPV φοιτητριών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 79 πρωτοετείς και 94 τεταρτοετείς φοιτήτριες του τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. Η συλλογή των δεδομένων διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, με τη χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο δημιουργήθηκε από τους ερευνητές για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης. Διενεργήθηκε περιγραφική και διμεταβλητή (t-test, Pearson x2 test) στατιστική ανάλυση με το πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS, έκδοση 20.0). Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ετέθη στο 0,05. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των πρωτοετών και των τεταρτοετών φοιτητριών ήταν 18,42 έτη (SD=0,65) και 21,36 έτη (SD=0,74), αντίστοιχα (p<0,001). Η μέση τιμή του ποσοστού των ορθών απαντήσεων στις ερωτήσεις γνώσεων των πρωτοετών φοιτητριών ήταν 0,61 (SD=0,16) και των τεταρτοετών φοιτητριών 0,70 (SD=0,18) αντίστοιχα, (p<0,001). Αναφορικά με τη στάση έναντι της πρόληψης του HPV, το 96,2% των πρωτοετών και το 97,9% των τεταρτοετών φοιτητριών είχε θετική στάση, αντίστοιχα, χωρίς όμως να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,51). Σε ό,τι αφορά στη συμπεριφορά έναντι του HPV, το 30,4% των πρωτοετών φοιτητριών ελάμβανε τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης έναντι του 72,3% των τεταρτοετών φοιτητριών, με τη διαφορά να είναι στατιστικά σημαντική (p<0,001). Ενδεικτικά, 63,3% των πρωτοετών φοιτητριών είχε εμβολιαστεί έναντι του HPV, ενώ από το 4ο έτος το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 70,6% (p=0,335). Συμπεράσματα: Οι τεταρτοετείς φοιτήτριες είχαν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό περισσότερες γνώσεις για τον HPV και λάμβαναν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης έναντι του ιού, σε σύγκριση με τις πρωτοετείς φοιτήτριες. Προφανώς, οι σπουδές στο τμήμα Νοσηλευτικής διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση των γνώσεων και στην καλύτερη πρόληψη έναντι του HPV.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 2
Hits: 637 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2017
Συγγραφείς: Στυλιανός Πέτρογλου , Νικόλαος Β. Φώτος , Ηρώ Μπροκαλάκη