Άγχος και Κατάθλιψη σε Νοσηλευόμενους Ασθενείς με Στεφανιαία Νόσο ή και με Συσκευή Βηματοδότησης

Το άγχος και η κατάθλιψη φαίνεται να είναι συχνά συμπτώματα σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή/και με συσκευή βηματοδότησης, επηρεάζοντας εκτός από την πορεία της νόσου, τους κοινωνικοοικονομικούς τομείς του ασθενούς και της οικογένειάς του. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή του νοσοκομειακού άγχους και της κατάθλιψης σε νοσηλευόμενους ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή/και με συσκευή βηματοδότησης, σε ελληνικό Περιφερειακό Νοσοκομείο. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη συσχετίσεων που διεξήχθη σε καρδιολογικό τμήμα ενός Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της περιφέρειας, το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2013 έως Μάρτιος 2014. Στη μελέτη συμμετείχαν 121 νοσηλευόμενοι καρδιολογικοί ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή με συσκευή βηματοδότησης (βαθμός ανταπόκρισης 60%), που επιλέχθηκαν με τη μέθοδο της σκόπιμης δειγματοληψίας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Νοσοκομειακή Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS). Υπολογίστηκαν κατανομές συχνοτήτων των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων. Εφαρμόσθηκε περιγραφική στατιστική και χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά κριτήρια όπως ο συντελεστής συσχέτισης Spearman rho και η δοκιμασία Mann Whitney U για τις συγκρίσεις μεταξύ ασθενών με ή χωρίς εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακού επανασυγχρονισμού. Επίσης στους κατηγορικούς ελέγχους χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία x2. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε το 0,05. Αποτελέσματα: Από τους συμμετέχοντες, οι 94 (77,7%) ήταν άνδρες και οι 27 (22,3%) γυναίκες. Συσκευή βηματοδότησης, διέθεταν 42 ασθενείς (34,7%), δεν διέθεταν 43 (35,5 ενώ 36 (29,8%) δεν απάντησαν. Όσον αφορά στην κλίμακα HADS, η μέση βαθμολογία της υποκλίμακας άγχους που περιλαμβάνει ήταν 7,4±3,1 και ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s α ήταν 0,550, τιμή που θεωρείται σχετικά χαμηλή, ενώ αντίστοιχα στην υποκλίμακα κατάθλιψης η μέση βαθμολογία ήταν 5,3±4,2 και ο Cronbach’s α 0,833. Το 27,5% των συμμετεχόντων παρουσίασε αβέβαιο αποτέλεσμα για τη συμπτωματολογία του άγχους και το 18,3% εμφάνισε σαφή συμπτώματα άγχους. Αντίστοιχα, το 12,5% παρουσίασε αβέβαιο αποτέλεσμα σχετικά με τη συμπτωματολογία της κατάθλιψης, ενώ ποσοστό 11,7% εμφάνισε καταθλιπτική συμπτωματολογία. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης μεταξύ των ασθενών, με ή χωρίς συσκευή βηματοδότησης. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 1/5 των ασθενών παρουσιάζει συμπτωματολογία άγχους και το 1/10 κατάθλιψη ενώ μικρό ποσοστό έχει ταυτόχρονη συμπτωματολογία άγχους και κατάθλιψης. Η εκτίμηση των επιπέδων άγχους και κατάθλιψης στους νοσηλευόμενους ασθενείς με στεφανιαία νόσο θα πρέπει να ενσωματωθεί στη νοσηλευτική κλινική πρακτική ώστε να προληφθούν οι επιπτώσεις αυτών των ψυχολογικών διαταραχών στην ποιότητα ζωής και στην πορεία νόσου των ασθενών.

Κατηγορία: Τόμος 56, Τεύχος 2
Hits: 266 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2017
Συγγραφείς: Μιχαήλ Ροβίθης , Ευαγγελία Επιτροπάκη , Φατμά Ρεσιδάκη , Στεφανία Τσικαλά , Νικόλαος Ρίκος