Αξιολόγηση του Πόνου σε Διασωληνωμένα Παιδιά κατά τη Διενέργεια Βρογχοαναρρόφησης

Τα βαρέως πάσχοντα παιδιά, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, υπόκεινται σε επώδυνες νοσηλευτικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και η βρογχοαναρρόφηση. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση του πόνου διασωληνωμένων παιδιών κατά τη διενέργεια βρογχοαναρρόφησης. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 58 διασωληνωμένα παιδιά που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ παίδων και εκτιμήθηκαν ευρήματα από 282 βρογχοαναρροφήσεις. Η εκτίμηση του πόνου έγινε με τη χρήση των κλιμάκων Comfort behavioral scale, VASobs scale και Hartwig scale. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 18.0. και την εφαρμογή των στατιστικών δοκιμασιών Οne-way Anova, t-test και Pearson correlation. Αποτελέσματα: Από τη στατιστική ανάλυση δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ένταση του πόνου σε σχέση με το φύλο, p>0,05, αλλά σε σχέση με την ηλικία βρέθηκε ότι τα μικρότερα του ενός έτους παιδιά πονούν περισσότερο, σύμφωνα με την κλίμακα Comfort b, και στις τρεις μετρήσεις p<0,001, p=0,023, p=0,001, αντίστοιχα και στην πρώτη μέτρηση της κλίμακας VASobs, p=0,007, όπως και τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας που είναι διασωληνωμένα για 10 ή περισσότερες ημέρες, p<0,001, p=0,003, p<0,001, p=0,007, αντίστοιχα και στις τέσσερεις μετρήσεις της κλίμακας Comfort b. Το ίδιο αποτέλεσμα παρατηρείται και στα παιδιά που το νόσημά τους δεν συνδέεται με πόνο, p<0,001 και p=0,004, για την 1η και 3η μέτρηση της Comfort b και p=0,010 για την κλίμακα Hartwig. Δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική βαθμολογία των τριών κλιμάκων σε σχέση με τη διάρκεια της βρογχοαναρρόφησης, p>0,05. Συμπεράσματα: Η βρογχοαναρρόφηση, αποτελεί μια επώδυνη διαδικασία για τα διασωληνωμένα παιδιά και η ένταση του πόνου επηρεάζεται από την ηλικία, τον χρόνο διασωλήνωσης, το είδος του νοσήματος και άλλους κλινικούς παράγοντες.