Σεβοφλουράνιο έναντι προποφόλης στην καρδιοαναισθησία σε χειρoυργικές επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης

Η αναισθησία είναι μια αναστρέψιμη φαρμακολογική κατάσταση που προκαλείται από τη χορήγηση αναισθητικών φαρμάκων. Η διατήρηση στην αναισθησία των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης μπορεί να γίνει είτε με συνεχή ενδοφλέβια χορήγηση προποφόλης είτε με χορήγηση εισπνεόμενων πτητικών αναισθητικών. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η μελέτη της βιβλιογραφίας για τη διερεύνηση της καρδιοπροστατευτικής δράσης μεταξύ προποφόλης και σεβοφλουρανίου στην καρδιοαναισθησία. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής βιβλιογραφική αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Cinahl, Medline, Scopus, Google Scholar και Heal-Link για το χρονικό διάστημα 1990–2015. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι εξής: propofol, sevoflurane, propofol versus sevoflurane, coronary artery bypass, coronary artery bypass grafting, troponin, cardiac anesthesia, cardiac biomarker, ischemia, volatile, intravenous, monitoring. Κριτήρια ένταξης των άρθρων ήταν η αγγλική γλώσσα, να είναι ερευνητικές ή μετα-αναλύσεις και να έχουν ως θέμα τη σύγκριση προποφόλης και σεβοφλουρανίου όσον αφορά στην καρδιοπροστατευτική τους δράση σε χειρουργικές επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Από το σύνολο 194 άρθρων, συμπεριλήφθηκαν τελικά 16 άρθρα. Αποτελέσματα: Αναφορικά με το κλάσμα εξώθησης, τα αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα, με μία μελέτη να υποστηρίζει ότι είναι ελαφρά αυξημένο στην ομάδα της προποφόλης και μία στην ομάδα του σεβοφλουρανίου. Οι ασθενείς που έλαβαν προποφόλη σε σχέση με εκείνους που έλαβαν σεβοφλουράνιο είχαν σημαντικά μειωμένη μέση αρτηριακή πίεση. Οι σφίξεις των ασθενών δεν διέφεραν σημαντικά, αλλά η μείωση των σφίξεων προεγχειρητικά μέχρι την πρώτη ώρα από την έναρξη της χειρουργικής επέμβασης ήταν μεγαλύτερη στην ομάδα του σεβοφλουρανίου. Οι περισσότερες μελέτες έδειξαν τις προστατευτικές επιδράσεις των πτητικών αναισθητικών σε ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με εξωσωματική κυκλοφορία και χωρίς, αναφέροντας μείωση του κινδύνου εμφράγματος του μυοκαρδίου και της θνησιμότητας από κάθε αιτία, υψηλότερη βαθμολογία καρδιακού δείκτη, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας τόσο στη ΜΕΘ όσο και στο νοσοκομείο συνολικά. Επίσης, υποστήριξαν ότι η χρήση των πτητικών αναισθητικών σχετίστηκε με σημαντική μείωση της μέγιστης συγκέντρωσης της καρδιακής τροπονίνης Ι και των καρδιακών ενζύμων CKMB. Αντιθέτως, υπάρχουν και μελέτες οι οποίες δε βρήκαν διαφορές στη μετεγχειρητική απελευθέρωση της τροπονίνης μεταξύ των δύο ομάδων. Συμπεράσματα: Σε ασθενείς με χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, η αναισθησία με σεβοφλουράνιο διατηρεί καλύτερη καρδιακή λειτουργία μετά από την εξωσωματική κυκλοφορία, γεγονός που υποδηλώνει ότι το σεβοφλουράνιο μπορεί να έχει προστατευτικές ιδιότητες κατά τη διάρκεια μιας καρδιοχειρουργικής επέμβασης.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 4
Hits: 318 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2015
Συγγραφείς: Βασιλική Κατσιαώνη , Γεώργιος Ίντας , Αργύρα Εριφύλη