Διερεύνηση Προβλημάτων Ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου - Μια Πιλοτική Μελέτη

Η ελκώδης κολίτιδα (UC) και η νόσος του Crohn (CD) ονομάζονται από κοινού ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (IBDs) και αποτελούν χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις της γαστρεντερικής οδού που αντανακλούν σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών προβλημάτων. Σκοπός: (α) Η αξιολόγηση της σοβαρότητας των IBDs, (β) η συσχέτιση των συχνότερων συμπτωμάτων των ασθενών με το είδος της νόσου (CD/UC) και τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών και (γ) η συσχέτιση των αναγκών των ασθενών με την ηλικία και το φύλο των ασθενών. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη, διάρκειας 6 μηνών, με δείγμα 70 ασθενών από ιατρείο κρατικού νοσοκομείου στους οποίους διανεμήθηκε το ερωτηματολόγιο IBDQ (ελληνική μετάφραση). Η στατιστική επεξεργασία διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 17.0 και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Συγκρίσεις κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ των ομάδων πραγματοποιήθηκαν με τη στατιστική δοκιμασία Chi-square (x2) ή όπου δεν πληρούνταν οι παραδοχές έγινε έλεγχος ακριβείας του Fisher (Fisher’s exact test). Αποτελέσματα: Οι ασθενείς εμφάνιζαν εξωεντερικές εκδηλώσεις ή συννοσηρότητα, όπως οστεοπόρωση (74%) και σπονδυλοαρθρίτιδα (58%) και διάφορα συμπτώματα, όπως πόνο στην κοιλιά, αέρια, τεινεσμό, θυμό (67,14%), κόπωση και δυσκολία διατήρησης του σωματικού βάρους (54,29%), θλίψη, αδυναμία ή δυσκολία συμμετοχής σε δραστηριότητες (44,29%) και stress (24,29%). Βαρύτερη συμπτωματολογία εμφάνισαν ασθενείς με CD σε σχέση με τους πάσχοντες από UC, γυναίκες έναντι των ανδρών, νεότεροι σε σχέση με τους μεγαλύτερους και άτομα με χαμηλότερη εκπαίδευση έναντι όσων κατέχουν ανώτατη εκπαίδευση (p≤0,05). Επίσης, οι άνδρες και οι νεότεροι ασθενείς σε σχέση με τις γυναίκες και τους μεγαλύτερους ηλικιακά ασθενείς έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και περισσότερη εσωστρέφεια (p≤0,05). Συμπεράσματα: Ασθενείς με CD, γυναίκες, νεότεροι σε ηλικία και άτομα με χαμηλότερη μόρφωση εμφανίζουν συχνότερα κλινικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Μεγαλύτερη ευαισθησία και εσωστρέφεια δείχνουν οι άνδρες και οι νεότεροι ασθενείς. Τα προαναφερόμενα ευρήματα αποτελούν πολύτιμη γνώση για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με το σχεδιασμό εξατομικευμένης φροντίδας των ασθενών με IBD.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 3
Hits: 359 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2015
Συγγραφείς: Χρυσούλα Τσίου , Δέσποινα Ξεκούκη , Ειρήνη Πλειώνη , Σωτήριος Πλακάς , Αλεξάνδρα Κορέλη