Γνώσεις και Απόψεις Φοιτητών Νοσηλευτικής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος αναφορικά με τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα σε Σχέση με τα Εξάμηνα Σπουδών

Η ελλιπής ενημέρωση σε θέματα που αφορούν στο sex και την πρόληψη αφροδίσιων νοσημάτων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των νοσημάτων αυτών. Σκοπός: H καταγραφή των γνώσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ). Υλικό και Μέθοδος: Δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα Ιουνίου του 2012 έως Δεκέμβριο του 2012. Για τη συλλογή των δεδομένων αναπτύχθηκε ειδικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο 13 ερωτήσεων, κλειστού τύπου. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 96%. Η στατιστική ανάλυση διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 20. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν γυναίκες (n=89). Βρέθηκε έλλειμμα γνώσεων των φοιτητών σχετικά με τα ΣΜΝ. Το 58% των φοιτητών δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει την κλινική εικόνα ενός ΣΜΝ, έναντι του 39% που απάντησαν θετικά. Όσον αφορά στα μέτρα πρόληψης για τα ΣΜΝ, μεγάλο ποσοστό φοιτητών (92%) θεώρησε ως καταλληλότερο μέτρο πρόληψης τον τακτικό έλεγχο (check up), ενώ μόλις το 60% των φοιτητών απάντησαν ως μέτρο πρόληψης τη χρήση προφυλακτικού (p<0,05). Συμπεράσματα: Διαπιστώθηκε διάσταση και έλλειψη γνώσεων σχετικά με τα ΣΜΝ. Όσον αφορά στη συσχέτιση του βαθμού γνώσεων των φοιτητών σχετικά με τα ΣΜΝ δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με τα εξάμηνα σπουδών.