Συσχέτιση των Ψυχολογικών Εκδηλώσεων των Νοσηλευτών με τα Επίπεδα της Συναισθηματικής τους Νοημοσύνης

Οι νοσηλευτές, εξαιτίας της στρεσογόνου φύσης της εργασίας τους, συχνά εμφανίζουν ψυχολογικές εκδηλώσεις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συσχέτιση των ψυχολογικών τους εκδηλώσεων με το επίπεδο της συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Σκοπός: Παρουσίαση της βιβλιογραφίας που είναι σχετική με τη συναισθηματική νοημοσύνη και την επίδρασή της στις ψυχολογικές εκδηλώσεις των νοσηλευτών. Συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η επισήμανση των ψυχολογικών εκδηλώσεων των νοσηλευτών και ο συσχετισμός με τα επίπεδα της συναισθηματικής τους νοημοσύνης. Υλικό και Μέθοδος: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε με αναζήτηση δημοσιευμένων ερευνητικών άρθρων στις βάσεις δεδομένων Medline και PubMed, για το χρονικό διάστημα 1996-2013, χρησιμοποιώντας τις εξής λέξεις-κλειδιά: «συναισθηματική νοημοσύνη», «νοσηλευτές», «ψυχολογικές εκδηλώσεις», «στρες» στην ελληνική γλώσσα και “emotional intelligence”, “nurses”, “psychological manifestations”, “stress” στην αγγλική γλώσσα. Εξαιρέθηκαν οι μελέτες που ήταν δημοσιευμένες πριν από το 1996. Αποτελέσματα: Οι νοσηλευτές με υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης φάνηκε να είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί σε μια σειρά βασικών επιδόσεων, περιλαμβανομένης της διαχείρισης του stress, δείχνοντας ότι η ανάπτυξη των επιπέδων της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για τους νοσηλευτές και ιδιαίτερα για εκείνους που βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις. Επίσης, αναδείχθηκε ότι είναι σημαντικό για τους νοσηλευτές να είναι σε θέση να ελέγχουν τα συναισθήματά τους και να μπορούν να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα των άλλων. Οι νοσηλευτές με υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης δε φάνηκε να υποφέρουν από stress, κατάθλιψη ή επαγγελματική εξουθένωση, ενώ οι νοσηλευτές με χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης ήταν πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη τέτοιων καταστάσεων. Η συναισθηματική νοημοσύνη παρέχει τη δυνατότητα στους νοσηλευτές για καλύτερη αντιμετώπιση του stress, συμβάλλοντας θετικά στη διατήρηση της υγείας τους, περιλαμβανομένης και της ψυχικής υγείας, καθώς και της εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους. Συμπεράσματα: Τα αυξημένα επίπεδα της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ένας δείκτης και ένα θετικό στοιχείο για τον έλεγχο και τη βελτίωση των επιπέδων του άγχους, της επαγγελματικής εξουθένωσης, της ποιότητας ζωής, της ικανοποίησης από την εργασία, της διαχείρισης των συγκρούσεων και της ικανοποίησης των ασθενών. Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι σημαντικός από τα αρχικά στάδια της νοσηλευτικής καριέρας καθώς παρέχει στους νοσηλευτές τη δυνατότητα της πρώιμης αναγνώρισης και της αντιμετώπισης των αιτιών που τους προκαλούν εργασιακό άγχος και επαγγελματική εξουθένωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ικανοποίησης των νοσηλευτών από την εργασία τους και την πρόθεσή τους να συνεχίζουν να εργάζονται.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 4
Hits: 239 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2014
Συγγραφείς: Χριστίνα Κοντού , Γεώργιος Καλλέργης