Η Επίδραση της Τηλεφωνικής Παρακολούθησης από Νοσηλευτές στην Έκβαση Ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια

Η μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο είναι δυνατή με την έγκαιρη διάγνωση της κλινικής επιδείνωσης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια από εξειδικευμένο Νοσηλευτή, μέσω της τηλεφωνικής παρακολούθησης. Σημεία και συμπτώματα κλινικής επιδείνωσης μπορούν να αναγνωριστούν 8-12 ημέρες πριν από την εισαγωγή των ατόμων στο νοσοκομείο. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της τηλεφωνικής παρέμβασης/παρακολούθησης από νοσηλευτές σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, όσον αφορά στην ποιότητα ζωής, τις επανεισαγωγές και τη συμπεριφορά αυτοφροντίδας σε τυχαιοποιημένες μελέτες. Yλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση των άρθρων έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Science Direct και Cochrane Library. Στις βάσεις δεδομένων Medline και Cochrane Library χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός των λέξεων ευρετηριασμού: “telephone’’, “telephone intervention’’, “telephone follow up”, “heart failure’’, “nurse’’, ενώ στη βάση δεδομένων Science Direct χρησιμοποιήθηκε η επιλογή advanced search και οι λέξεις κλειδιά: “telephone’’, “heart failure’’, “nurse’’. Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας, 9 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής της ανασκόπησης. Από την ανάλυση των 9 μελετών, οι 4 μελέτες βρήκαν θετική έκβαση με μείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, 3 μελέτες βρήκαν βελτίωση της ποιότητας ζωής και 2 μελέτες βρήκαν βελτίωση της συμπεριφοράς αυτοφροντίδας και της αυτοδιαχείρισης. Συμπεράσματα: Η συλλογή των δεδομένων και η αξιολογήση της κλινικής τους κατάστασης μέσω τηλεπικοινωνίας κερδίζει έδαφος ως μια παρέμβαση που συμβάλλει στον εντοπισμό διαταραχών, πριν προκληθεί απορρύθμιση της καρδιακής ανεπάρκειας και εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο. Παρ’ όλα αυτά χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και μελέτες με συγκρίσιμες παρεμβάσεις και εκβάσεις για την εξαγωγή πιο ασφαλών συμπερασμάτων.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 1
Hits: 460 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2014
Συγγραφείς: Αντρέας Πρωτοπαπάς , Αικατερίνη Λαμπρινού