Διερεύνηση της Σχέσης Μεταξύ Χρήσης Κάνναβης και Εκδήλωσης των Αρχικών Συμπτωμάτων Ψυχωτικών Διαταραχών

Η χρήση συγκεκριμένων εξαρτησιογόνων ουσιών έχει ενοχοποιηθεί για την πυροδότηση ποικίλων συμπτωμάτων, μεταξύ των οποίων ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις. Ανάλογα συμπτώματα εκδηλώνονται και στο πλαίσιο των ψυχωτικών διαταραχών. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μελετών που συνδέουν τη χρήση κάνναβης με την εμφάνιση συμπτωμάτων σχιζοφρένειας έχει αυξηθεί. Σκοπός: Η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο η χρήση κάνναβης συνδέεται με την πυροδότηση των αρχικών συμπτωμάτων των ψυχωτικών διαταραχών. Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας έγινε στις βάσεις δεδομένων EBSCO, Medline και Google Scholar με λέξεις-κλειδιά: cannabis, schizophrenia, psychosis, abuse, risk factor, early onset. Τελικά συμπεριλήφθησαν 13 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης που τέθηκαν. Αποτελέσματα: Οι 12 μελέτες υποστήριζαν την ύπαρξη σχέσης μεταξύ χρήσης κάνναβης κατά την εφηβεία και εμφάνισης των αρχικών συμπτωμάτων ψυχωτικών διαταραχών και σχιζοφρένειας. Ωστόσο, οι 8 από αυτές έχουν αναδρομικό χαρακτήρα και συνολικά βάσει του σχεδιασμού τους αδυνατούν να υποστηρίξουν μια αιτιολογική σχέση μεταξύ των δύο αυτών παραμέτρων. Συμπεράσματα: Τα νεότερα δεδομένα δεν φαίνεται να διαφωτίζουν περαιτέρω τη σχέση μεταξύ χρήσης κάνναβης και εκδήλωσης ψυχωτικών διαταραχών, υποδηλώνοντας την ανάγκη για περαιτέρω μεγάλες μελέτες προοπτικού χαρακτήρα.

Κατηγορία: Τόμος 53, Τεύχος 1
Hits: 489 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2014
Συγγραφείς: Νικολέττα Γεωργίου , Μαρία Ν.Κ. Καρανικόλα