Η Επίδραση του Συστήματος Ανακυκλούμενης Μοριακής Προσρόφησης στους Ασθενείς με Οξεία Ηπατική Ανεπάρκεια

Η οξεία ηπατική ανεπάρκεια (ΟΗΑ) είναι μια επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Tο σύστημα ανακυκλούμενης μοριακής προσρόφησης (Molecular Adsorbent Recycling System-MARS) χρησιμοποιείται στην κλινική πρακτική τα τελευταία είκοσι χρόνια και το κύριο πλεονέκτημα του είναι η απομάκρυνση των τοξικών μεταβολιτών που είναι δεσμευμένοι στην αλβουμίνη, οι οποίοι πιστεύεται ότι προκαλούν την τελική καταστροφή του ήπατος στην ΟΗΑ. Σκοπός: Η συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση του MARS στην ΟΗΑ, όσον αφορά: α) τις αιμοδυναμικές παραμέτρους, β) την νευρολογική εικόνα εξαιτίας της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας, γ) τους βιοχημικούς δείκτες και, δ) την επιβίωση. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Medline/PubMed, Scopus και Cochrane library) και κριτική ανάλυση των άρθρων που βρέθηκαν από το έτος 1993 έως 31/08/2013. Οι όροι του Medical Subject Headings και οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν περιελάμβαναν τις ακόλουθες: “Acute liver failure”, “MARS”, “Molecular Adsorbent Recycling System”, “extracorporeal support”. Μετά τη διερεύνηση των διεθνών βάσεων δεδομένων, 14 άρθρα πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην παρούσα μελέτη. Τα κριτήρια εισαγωγής ήταν : α) η σχετικότητά των μελετών με το ερευνώμενο θέμα, β) η μελέτη να είναι στην αγγλική γλώσσα και να είναι δημοσιευμένη σε περιοδικό με σύστημα αξιολόγησης των άρθρων από ειδικούς και γ) να έχει σαφή μεθοδολογία και να περιλαμβάνει σημαντικά κλινικές εκβάσεις. Έγινε διερεύνηση μεταξύ 209 άρθρων που ανακτήθηκαν από τις διεθνείς βάσεις δεδομένων, 14 από τα οποία πληρούσαν τα κριτήρια και επιλέχθηκαν για να συμπεριληφθούν στην παρούσα μελέτη. Τα 14 άρθρα που συμπεριελήφθησαν στη μελέτη ήταν: μία προοπτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη, μία προοπτική ελεγχόμενη κλινική μελέτη, τέσσερις κλινικές μελέτες, τέσσερις αναδρομικές μελέτες, δύο προοπτικές μελέτες παρατήρησης, μία μελέτη κοόρτης και μία πολυκεντρική μελέτη. Αποτελέσματα: Η θεραπεία με το σύστημα MARS μειώνει τα επίπεδα χολερυθρίνης στους ασθενείς με ΟΗΑ, βελτιώνει τις αιμοδυναμικές παραμέτρους καθώς και την εικόνα της ηπατικής εγκεφαλοπάθειας. Οι ασθενείς φαίνεται να κερδίζουν χρόνο, είτε για την αναγέννηση του ήπατος, είτε μέχρι να βρεθεί κατάλληλο μόσχευμα. Η σχέση του MARS και της επιβίωσης παραμένει ακόμα υπό διερεύνηση. Συμπεράσματα: Παρ’ όλη την ανομοιογένεια του πληθυσμού των ασθενών με ΟΗΑ και την πληθώρα των αιτίων που την προκαλούν, η θεραπεία με το MARS φαίνεται να βελτιώνει την κλινική εικόνα των ασθενών και τους δίνει χρόνο ώστε να βρεθεί μια οριστική θεραπεία όπως η μεταμόσχευση.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 4
Hits: 373 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2013
Συγγραφείς: Χαρίκλεια Δρουδάκη