Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προαγωγής Υγείας: Η Περίπτωση του Σχολείου ως Φορέα Προαγωγής Υγείας

Η συνεισφορά του σχολείου ως φορέα προαγωγής υγείας στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού είναι ένα θέμα που απασχολεί τη βιβλιογραφία και γενικά χρειάζεται να διερευνηθεί και να αποτιμηθεί. Σκοπός: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας προγραμμάτων προαγωγής υγείας στο σχολείο. Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις βάσεις Pubmed, SciVerse Scopus (Εκδοτικός Οίκος Elsevier), και μέσω της μηχανής αναζήτησης Google Scholar στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και για τα έτη 1990-2011. Δευτερογενής αναζήτηση έγινε από τις βιβλιογραφικές αναφορές των άρθρων που βρέθηκαν στην πρώτη φάση της αναζήτησης. Λέξεις-Κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: evaluation, effectiveness, school health promotion program, school health education program. Αποτελέσματα: Προσπελάστηκαν 27 μελέτες (19 πειραματικές, επτά περιγραφικές, και μια ποιοτική). Είκοσι-έξι μελέτες αφορούσαν σε πρόγραμμα αγωγής υγείας, 16 σε πρόγραμμα πρόληψης, 8 σε προστασία της υγείας και 7 σε περιβαλλοντικό έλεγχο. Έξι μελέτες περιελάμβαναν όλες τις έννοιες της προαγωγής υγείας. Είκοσι μελέτες χρησιμοποίησαν διαγνωστική αξιολόγηση, επτά διαμορφωτική και όλες τελική αξιολόγηση. Πέντε χρησιμοποίησαν και τις τρεις μορφές αξιολόγησης. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως η αυτοαξιολόγηση, με ποσοτικά μέσα (π.χ. βαθμός) μέσω ερωτηματολογίων και λιγότερο συχνά η ετεροαξιολόγηση με χρήση άλλων τεχνικών (π.χ .συνέντευξη, ημερολόγια κ.λπ.). Συμπεράσματα: Η παρούσα ανασκόπηση παρέχει ερευνητικά δεδομένα που δίνουν ενδείξεις ότι οι δραστηριότητες προαγωγής υγείας στο σχολείο έχουν αποτέλεσμα και ως εκ τούτου το σχολείο μπορεί να αποτελέσει φορέα προαγωγής υγείας.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 1
Hits: 294 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2013
Συγγραφείς: Μαριάνθη Αλεξανδροπούλου