Οι Απόψεις Φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με την Παρεχόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Η νοσηλευτική εκπαίδευση, διεθνώς, περιλαμβάνει την παροχή βασικής και εξειδικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας με σκοπό να προετοιμάσει τους νοσηλευτές έτσι ώστε να εκπληρώσουν τον πολυσύνθετο ρόλο τους στον τομέα της υγείας. Πολλές προσπάθειες έχουν επιτελεστεί στο παρελθόν, και ακόμη γίνονται, για την ύπαρξη ενιαίας πανεπιστημιακής νοσηλευτικής εκπαίδευσης, στην Ελλάδα. Σκοπός: Διαπίστωση των απόψεων των φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με την προπτυχιακή τους εκπαίδευση. Υλικό-Mέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε περιγραφικό σχέδιο έρευνας. Κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο με 24 ερωτήσεις. Επιλέχθηκαν τρία Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Χρησιμοποιήθηκε δειγματοληψία ευκολίας. Το δείγμα (n=265) περιελάμβανε φοιτητές Νοσηλευτικής, με βαθμό ανταπόκρισης 100%. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους μήνες από Σεπτέμβριο– Δεκέμβριο του 2009. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων επιτεύχθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 17. Εφαρμόστηκε περιγραφική στατιστική (ποσοστά, εύρος, επικρατούσα τιμή, ενδιάμεση τιμή) και παραμετρικές δοκιμασίες (independent sample T-test). Αποτελέσματα: Το ερωτηματολόγιο γνώσεων έδειξε ότι οι γνώσεις των φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και του Πανεπιστημίου ήταν καλές (x=2,38 και x=2,80, αντίστοιχα), με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου να έχουν καλύτερες γνώσεις από τους φοιτητές των ΤΕΙ (t=-2,785, df=263, p<0,005). Οι μέθοδοι διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων για τους φοιτητές ΤΕΙ ήταν μέτριες, ενώ του Πανεπιστημίου πολύ καλές. Όσον αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή (θεωρία και εργαστήρια), οι φοιτητές των ΤΕΙ τις θεώρησαν μέτριες, ενώ του Πανεπιστημίου καλές. Οι φοιτητές του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου θεώρησαν ότι η κλινική άσκηση πρόσφερε αρκετή γνώση και εμπειρία. Τέλος, τόσο οι φοιτητές ΤΕΙ όσο και του Πανεπιστημίου είχαν την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει ενιαία πανεπιστημιακή νοσηλευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Συμπεράσματα: Η ενιαία πανεπιστημιακή νοσηλευτική εκπαίδευση δεν πρέπει να είναι απλά μια σκέψη, αλλά να γίνει πράξη.