Η Ανάπτυξη ενός Μοντέλου Φροντίδας για το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια σημαντική αιτία θανάτου που απειλεί την υγεία και έχει ως συνέπεια την εξάρτηση του ασθενούς για υποστήριξη και φροντίδα μετά από την οξεία φάση της νόσου. Η αύξηση των γνώσεων για τη νευρολογική έκβαση μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο έχει οδηγήσει σε νέες στρατηγικές θεραπείας, όπου η σημασία του φυσικού περιβάλλοντος και της αποκατάστασης είναι ισότιμη με τη σημασία της υγειονομικής περίθαλψης. Σκοπός: Η παρουσίαση των μεταβλητών που είναι απαραίτητες στην ανάπτυξη ενός γενικού μοντέλου φροντίδας για το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος αναζήτησης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (Medline, Cinahl) για ανασκόπηση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας έως το 2010, ενώ πραγματοποιήθηκε και χειροδιαλογή βιβλίων, άρθρων και μελετών από βιβλιοθήκες. Η αναζήτηση επιτελέστηκε το Δεκέμβριο του 2010. Αποτελέσματα: Οι βασικές μεταβλητές για την ανάπτυξη ενός μοντέλου φροντίδας είναι το σχέδιο της φροντίδας, η κουλτούρα της ομάδας φροντίδας, η κουλτούρα της φροντίδας, οι επαγγελματικές γνώσεις της ομάδας φροντίδας, η ποιότητα του χώρου που παρέχεται η φροντίδα, η παρατήρηση και η αξιολόγηση του ασθενούς, η συμμετοχή του ασθενούς και η διεπαγγελματική συνεργασία της ομάδας. Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη του μοντέλου, με τη συμβολή της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, παρέχει τη δυνατότητα για περαιτέρω έρευνα, με σκοπό τη βελτίωση της φροντίδας του εγκεφαλικού επεισοδίου και την περαιτέρω εξειδίκευση των μεταβλητών, τις οποίες περιλαμβάνει το μοντέλο φροντίδας.

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 1
Hits: 325 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2012
Συγγραφείς: Θεοδόσιος Σταυριανόπουλος , Ουρανία Γκουρβέλου , Μαρία Παπαδημητρίου