Η Διαχείριση Αλλαγών στην Υγεία: Η Περίπτωση της Εισαγωγής Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε Δημόσιο Νοσοκομείο

Η διαχείριση αλλαγών είναι μια σημαντική πρόκληση για τις μονάδες υγείας και απαιτεί ικανότητες και ετοιμότητα από τη διοίκησή τους. Η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στο δημόσιο νοσοκομείο (ΟΠΣΝ) που έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες απαιτεί μια κατάλληλα σχεδιασμένη οργανωσιακή ανάλυση. Αυτή γίνεται, αξιοποιώντας το διαγνωστικό μοντέλο συνταύτισης των Nadler και Tushman όπου αντιμετωπίζει τον οργανισμό και τις αλλαγές ως ένα δυναμικό και αλληλοεξαρτώμενο σύστημα. Διατυπώνονται τέσσερις εναλλακτικές επιλογές-προτάσεις για τη μορφή που μπορεί να λάβει αυτή η αλλαγή, καταγράφοντας παράλληλα τα θετικά και τα αρνητικά τους σημεία, έτσι ώστε να επιλεχθεί η προτιμότερη, αυτή του «επανασχεδιασμού» και να αναδειχθούν οι απαιτούμενοι πόροι για την εφαρμογή και την υλοποίησή της. Η ορθή διαχείριση αλλαγής απαιτεί να καθοριστούν οι αντίστοιχοι στόχοι, να αναδειχθούν οι ευκαιρίες από την ανάπτυξη του ΟΠΣΝ στο δημόσιο νοσοκομείο και να καταγραφούν τα στάδια εφαρμογής του. Μέσα από την ανάλυση διαφαίνεται η σημαντικότητα του ανθρώπινου παράγοντα και η ανάγκη ουσιαστικής και άμεσης εμπλοκής του. Τέλος, η αλλαγή ολοκληρώνεται όσον αφορά στην ανάλυσή της, με την παρουσίαση των ζητημάτων που πρέπει να αξιολογεί η διοίκηση του νοσοκομείου και των τομέων όπου πρέπει να επικεντρωθεί η αξιολόγηση για να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα του ΟΠΣΝ.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 4
Hits: 434 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2011
Συγγραφείς: Ιωάννης Μάρκοβιτς , Σοφία Μοναστηρίδου