Μελέτη των Επιπτώσεων της Νευροτοξικότητας Γυναικών που υποβάλλονται σε Χημειοθεραπεία με Ταξάνες

Η νευροτοξικότητα ως ανεπιθύμητη ενέργεια εμφανίζεται συχνά σε ασθενείς που λαμβάνουν χημειοθεραπευτικά φάρμακα και σχετίζεται με την αθροιστική δόση, την ένταση της δόσης, τη χρησιμοποίηση ή μη αυξητικών παραγόντων και τα προηγούμενα σχήματα χημειοθεραπείας. Συγκρινόμενη με άλλα συμπτώματα δεν έχει μελετηθεί και δεν έχει διερευνηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό από τους επιστήμονες υγείας. Σκοπός: Η μελέτη των επιπτώσεων της νευροτοξικότητας σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε χημειοθεραπεία. Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 35 γυναίκες ασθενείς με ιστολογικά διαπιστωμένο καρκίνο (27 γυναίκες με πορογενές διηθητικό καρκίνο μαστού και 8 με καρκίνο ωοθηκών). Οι γυναίκες έλαβαν χημειοθεραπεία με ταξάνες (πακλιταξέλη ή ντοσεταξέλη), είτε ως μονοθεραπεία είτε σε συνδυασμό με άλλες χημειοθεραπευτικές ουσίες και αξιολογήθηκαν σε δύο χρονικές στιγμές, στην έναρξη της χημειοθεραπείας και μετά από την ολοκλήρωση του σχήματος. Η αξιολόγησή τους περιελάμβανε τη μέτρηση της εν τω βάθει παλαισθησίας, τη μυϊκή δύναμη, την περιφερική νευροπάθεια, καθώς και την επίδραση της νευροπάθειας σε συγκεκριμένες διαστάσεις της ποιότητας ζωής. Αποτελέσματα: Η μυϊκή ισχύς των ασθενών που έλαβαν πακλιταξέλη και ντοσεταξέλη δεν επηρεάστηκε. Η νευροπάθεια ήταν συμμετρική για τα άνω και τα κάτω άκρα. Στο τέλος της θεραπείας βρέθηκε στατιστικά σημαντική (p<0,05) μείωση της παλλαισθησίας, με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην ομάδα των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με πακλιταξέλη. Η σωματική λειτουργικότητα επηρεάστηκε σημαντικά στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν πακλιταξέλη, ενώ η επιτέλεση ρόλων επηρεάστηκε σημαντικά και στις δύο ομάδες ασθενών. Η εκτίμηση της περιφερικής νευροπάθειας ανέδειξε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0,05) και στις δύο ομάδες ασθενών. Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα της εμφάνισης νευροτοξικότητας σε ασθενείς που έλαβαν χημειοθεραπεία με ταξάνες και αναδεικνύει τις δυσμενείς επιπτώσεις της σε λειτουργίες καθημερινής αυτοεξυπηρέτησης των ασθενών καθώς επιδεινώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Το συγκεκριμένο εργαλείο θα μπορεί να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση της περιφερικής νευροπάθειας ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.