Η Κλινική Επίβλεψη ως Μηχανισμός Υποστήριξης των Νοσηλευτών

Η κλινική επίβλεψη ορίζεται ως μια επίσημη διαδικασία επαγγελματικής υποστήριξης και εκμάθησης που επιτρέπει στους νοσηλευτές να αναπτύξουν τη γνώση και την ικανότητα να αναλάβουν την ευθύνη για την πρακτική τους και να ενισχύσουν την προστασία των ασθενών και την ασφάλεια της φροντίδας στις σύνθετες νοσηλευτικές διαδικασίες. Σκοπός: H διερεύνηση της έννοιας της κλινικής επίβλεψης και η αναζήτηση στρατηγικών επίβλεψης που ενθαρρύνουν την αντανακλαστική πρακτική, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας του ασθενούς. Υλικό και Μέθοδος: Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν Cinahl, Medline, αφορούσαν σε επιλεγμένα άρθρα δημοσιευμένα, κυρίως από το 1985-2010 και οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «κλινική επίβλεψη», «αντανακλαστική πρακτική», «κλινική διδασκαλία», «επαγγελματική εξουθένωση». Αποτελέσματα: Παρά τις αντιφατικές απόψεις, τα αντικρουόμενα ερευνητικά αποτελέσματα και την κάποια ασάφεια στον ορισμό του ρόλου του κλινικού επιβλέποντα, όπως αυτά αναδύονται από τη βιβλιογραφία, η κλινική επίβλεψη έχει από κοινού γίνει αποδεκτή ως μια πρωτοποριακή, συναρπαστική και γεμάτη προκλήσεις στρατηγική κλινικής διδασκαλίας και υποστήριξης. Η εφαρμογή της βέβαια απαιτεί περισσότερο εντατική παρακολούθηση, καθοδήγηση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα, υποστήριξη και συνεργασία εκπαιδευτικών και κλινικών νοσηλευτών. Συμπεράσματα: Η κλινική επίβλεψη λαμβάνει υπόψη τις αρχές της εκπαίδευσης των ενηλίκων αλλά κυρίως σχηματοποιείται από τη νοσηλευτική πρακτική. Ουσιαστικά, η κλινική επίβλεψη είναι φροντίδα για τους ασθενείς, φροντίδα του ενός για τον άλλον, αλλά και των άλλων μελών της ομάδας υγείας.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 3
Hits: 654 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2011
Συγγραφείς: Ευγενία Βλάχου , Λαμπρινή Πλαγίσου