Ποιότητα Ζωής σε Ασθενείς με Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του Εντέρου

Οι ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ) αποτελούν χρόνιες νοσολογικές οντότητες που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των πασχόντων σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των αναγκών τους και το σχεδιασμό της κατάλληλης νοσηλευτικής φροντίδας. Σκοπός: Η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των ασθενών με ΙΦΝΕ και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Υλικό-Μέθοδος: Ως προς το σχεδιασμό της επρόκειτο για συγχρονική μελέτη. Το δείγμα της αποτέλεσαν 58 ασθενείς με ΙΦΝΕ (35 με ελκώδη κολίτιδα και 23 με νόσο του Crohn), οι οποίοι παρακολουθούνταν στα εξωτερικά ιατρεία ενός τριτοβάθμιου νοσοκομείου της Αθήνας. Η συλλογή των δεδομένων διήρκεσε 3 μήνες και πραγματοποιήθηκε κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ασθενείς της μελέτης, μέσω (α) της ελληνικής εκδοχής του Short Inflammatory Bowel Disease Questionnaire (SIBDQ) για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής και (β) του ειδικού εντύπου καταγραφής δημογραφικών και κλινικών στοιχείων. Αξιολογήθηκε συγκριτικά η ποιότητα ζωής των ασθενών με ελκώδη κολίτιδα και νόσο του Crohn και για κάθε κατηγορία ασθενών (ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα ή με νόσο του Crohn) διερευνήθηκαν οι παράγοντες που την επηρεάζουν (ηλικία, φύλο, χρονική διάρκεια νόσου, συνήθειες καπνίσματος). Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 14.0 και, συγκεκριμένα, ο έλεγχος t. Ως παρατηρούμενο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το p≤0,05. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν γυναίκες (51,7%). Το 60,3% των συμμετεχόντων στη μελέτη έπασχε από ελκώδη κολίτιδα και το 39,7% από νόσο του Crohn. Οι ασθενείς με νόσο του Crohn χαρακτηρίζονταν από στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερη SIBDQ βαθμολογία σε σχέση με τους πάσχοντες από ελκώδη κολίτιδα (p=0,008). Δεν προέκυψε κάποια στατιστικώς σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, τη χρονική διάρκεια της νόσου και την ποιότητα ζωής για κάθε κατηγορία ασθενών ξεχωριστά. Συμπεράσματα: Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ΙΦΝΕ μπορεί να κατευθύνει την παροχή ολιστικής φροντίδας με στόχο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των ασθενών. Οι ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα φαίνεται ότι βιώνουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε σχέση με τους πάσχοντες από νόσο του Crohn, ενώ τα διάφορα δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών δε βρέθηκε να επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.