Η Βιοψυχοκοινωνική Προσέγγιση του Εργασιακού Stress στους Επαγγελματίες Υγείας

Πρόσφατες έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε διάφορες χώρες επιδεικνύουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εργασιακού stress και εξουθένωσης σε ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας σε σχέση με τα επίπεδα εργασιακού stress άλλων επαγγελμάτων. Σκοπός: H παρουσίαση των επιπτώσεων του εργασιακού stress στους επαγγελματίες υγείας και η ανάδειξη ενός βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου στην αποτελεσματική κατανόηση και διαχείρισή του. Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση της ελληνικής και της ξένης βιβλιογραφίας κατά το χρονικό διάστημα 1975-2009 χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων Medline/ PubMed, PsycINFO, PsychLit με λέξεις όπως “stress”, «εργασιακό stress», «επαγγελματίες υγείας», «βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο» καθώς επίσης έγινε χειροδιαλογή επιστημονικών περιοδικών. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επιβεβαίωσε την υπόθεση ότι είναι αναγκαία η μελέτη για το εργασιακό stress, γιατί ευθύνεται για πολλά νοσήματα και συνέβαλε στην αναγνώριση συναισθηματικών και κοινωνικών παραμέτρων στην επαγγελματική εργασιακή παθολογία. Σύμφωνα με το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο των συμπεριφορών υγείας, το οποίο υποστηρίζει ότι η ψυχική υγεία εξαρτάται από βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες είναι αναγκαίο ως θεωρητική βάση στον εντοπισμό και στην πρόληψη νοσημάτων που σχετίζονται με το εργασιακό stress. Συμπεράσματα: Με δεδομένο ότι το εργασιακό stress διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση, στην εξέλιξη και στην επιδείνωση διαφόρων νοσημάτων, το συγκεκριμένο φαινόμενο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Απαιτείται εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο προκειμένου να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στη διαχείριση της καθημερινότητάς τους και να είναι ικανοί να περιθάλπουν τους ασθενείς τους με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο.