Θηλασμός και Σύγχρονος Τρόπος Ζωής Η Ελληνική Πραγματικότητα

Ο μητρικός θηλασμός θεωρείται ο ιδανικότερος τρόπος διατροφής ενός παιδιού, ενώ τα πλεονεκτήματα για την ίδια τη μητέρα είναι εξίσου σημαντικά. Τα ποσοστά θηλασμού όμως στην Ελλάδα μειώνονται δραματικά μετά από τον πρώτο μήνα ζωής. Σκοπός: Σκοπός της ανασκόπησης ήταν η αποτύπωση της ελληνικής πραγματικότητας όσον αφορά στη συχνότητα του μητρικού θηλασμού μέχρι τον πρώτο χρόνο ζωής των παιδιών και η σχέση αυτού με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Υλικό-Μέθοδος: Αναζητήθηκαν μελέτες στις βάσεις δεδομένων PubΜed και Scholar Google, καθώς και στις επίσημες ιστοσελίδες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της Unicef, χρησιμοποιώντας τις λέξεις «μητρικός θηλασμός, διατροφή, Ελλάδα, σύγχρονη ζωή» ως λέξεις ευρετηρίου για το χρονικό διάστημα 1990 έως τον Απρίλιο του 2009. Το κύριο κριτήριο επιλογής των μελετών ήταν να διαφαίνεται ο συσχετισμός συχνότητας μητρικού θηλασμού και σύγχρονου τρόπου ζωής. Αποτελέσματα: Από τις μελέτες προέκυψε ότι οι Ελληνίδες μητέρες διακόπτουν το θηλασμό σε σύντομο χρονικό διάστημα. Υπολογίζεται ότι μέχρι τον έκτο μήνα ζωής των βρεφών το ποσοστό έχει μειωθεί στο 4%. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο σύγχρονο τρόπο ζωής, στη σαφή έλλειψη φιλοσοφίας μητρικού θηλασμού που χαρακτηρίζει την ελληνική κοινωνία, στην αδύναμη υποδομή στήριξης του μητρικού θηλασμού από τους επαγγελματίες υγείας τόσο στα νοσηλευτικά ιδρύματα όσο και στο πλαίσιο της κοινότητας-οικογένειας και, τέλος, στο μεγάλο βαθμό επιρροής των εταιρειών κονιοποιημένου γάλακτος στην Ελλάδα. Συμπεράσματα: Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων προαγωγής και προώθησης του μητρικού θηλασμού σε επίπεδο κρατικής δέσμευσης, υπηρεσιών υγείας και κοινότητας-οικογένειας.

Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 4
Hits: 107 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2009
Συγγραφείς: Παναγιώτα Ηλιάδη , Ερμιόνη Παλάσκα