Το οργανωτικό πλαίσιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα

Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ελλάδα συμπορεύτηκε διαχρονικά με την πορεία ανάπτυξης του ευρύτερου συστήματος υγείας. Σημαντικά βήματα έλαβαν χώρα, εντούτοις δεν είναι δυνατό να υποστηριχθεί ότι αποτελεί σήμερα ένα καλά οργανωμένο, δομημένο και αποτελεσματικό υποσύστημα, όπως αυτό νοείται και λειτουργεί σε άλλες χώρες. Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) είναι καθοριστικός για την οικονομική αποδοτικότητα γενικότερα του συστήματος περίθαλψης καθώς και την ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζει τη σημασία της ΠΦΥ για τα συστήματα υγείας, παρουσιάζει το θεσμικό πλαίσιο και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας στη χώρα μας. Επίσης, διερευνά-προσεγγίζει μία σειρά παρεμβάσεων και μέτρων που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της οργάνωσης, της διαχείρισης και της αποδοτικότητας του τομέα της ΠΦΥ, μέσω της αποκεντρωτικής και συνάμα ενοποιητικής πολιτικής, που βαδίζει στο τρίπτυχο των σύγχρονων συστημάτων υγείας για εκσυγχρονισμό, χαμηλό κόστος και ποιότητα.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 3
Hits: 524 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2008
Συγγραφείς: Θεοδούλα Αδαμακίδου , Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου