Ευαισθητοποίηση και κίνητρα νοσηλευτών για τη συμμετοχή τους σε συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Το ανθρώπινο δυναμικό στην Υγεία χαρακτηρίζεται από υψηλή εξειδίκευση και εκπαίδευση, γεγονός που βρίσκει ιδιαίτερη εφαρμογή στο νοσηλευτικό δυναμικό, το οποίο διακονεί μία επιστήμη εξαιρετικά δυναμική και πολύτιμη. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στις υγειονομικές επιστήμες και ειδικότερα στη νοσηλευτική αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο σύγχρονος νοσηλευτής είναι αντιμέτωπος με συνεχείς τεχνολογικές και κοινωνικές μεταβολές. Ως αποτέλεσμα δημιουργούνται τεράστιες διαφορές μεταξύ του τι γνωρίζει, τι μαθαίνει και τι εφαρμόζει στη νοσηλευτική πρακτική. Αυτά τα κενά φαίνεται πως έρχεται να καλύψει η Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση (ΣΝΕ). Έχει διαπιστωθεί ότι η ΣΝΕ σχετίζεται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και με τη μείωση του εργασιακού στρες. Επιπρόσθετα, οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι επαγγελματίες νοσηλευτές έχουν επιδείξει υψηλή παραγωγικότητα, λιγότερα επαγγελματικά ατυχήματα και λάθη, καλύτερο εργασιακό κλίμα, επαγγελματική ικανοποίηση και καλύτερες εκβάσεις ασθενών. Σκοπός της ΣΝΕ είναι η πιστοποίηση των νοσηλευτικών δεξιοτήτων, καθώς και η επικαιροποίηση και βελτίωση της υπάρχουσας γνώσης.

Κατηγορία: Τόμος 47, Τεύχος 3
Hits: 237 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2008
Συγγραφείς: Καλλιόπη Παναγιωτοπούλου