Τόμος 46, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η ανάπτυξη αποκεντρωμένων μορφών διοίκησης καθώς και η αναβάθμιση των εξωνοσοκομειακών μορφών περίθαλψης αποτελούν σημεία προσανατολισμού των συστημάτων υγείας, ..
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο συσχετισμός των προδιαθεσικών παραγόντων της στεφανιαίας νόσου βάσει του αποτελέσματος της δοκιμασίας κόπωσης, ..