Εφαρμογή του πρωτοκόλλου TISS-28 στη μονάδα εντατικής θεραπείας και συσχέτιση με το νοσηλευτικό φόρτο εργασίας

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της έρευνας ήταν o υπολογισμός του νοσηλευτικού χρόνου που απαιτείται για τη φροντίδα των ασθενών και ο συσχετισμός του με την κατανομή του νοσηλευτικού προσωπικού ανά βάρδια και ανά ασθενή. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Για το σκοπό της μελέτης χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο TISS-28 (Therapeutic Intervention Scoring Systems) σε 10 ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Αναισθησιολογίας (ΜΕΘΑ) του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για 6 συνεχόμενες ημέρες από Τετάρτη ως Δευτέρα (29/07/04–05/08/04). Η καταγραφή του TISS-28 έγινε ανά 24ωρο και ανά 8ωρη βάρδια ξεχωριστά. Τα δεδομένα καταγράφηκαν κατά την πρωινή βάρδια. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη δοκιμασία t-test τροποποιημένη κατά Bonferoni. Στατιστικώς σημαντικές θεωρήθηκαν οι διαφορές με P<0,5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέτρηση του TISS-28 έδειξε ότι ο μέσος όρος νοσηλευτικής φροντίδας που απαιτήθηκε ανά ασθενή το 24ωρο ήταν 40,85 βαθμοί ή 7 ώρες και 13 min. Όσον αφορά στο χρόνο που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση των νοσηλευτικών εργασιών ανά κατηγορία και ανά 8ωρη βάρδια, δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά. Η μελέτη του ετήσιου νοσηλευτικού προγράμματος έδειξε ότι ο μέσος όρος της αναλογίας νοσηλευτών ανά βάρδια ήταν 4,3 νοσηλευτές και η αναλογία νοσηλευτή ανά ασθενή ήταν ≈1:2,5. Στη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας το Ρ ήταν >0,10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα που συλλέχθηκαν έδωσαν μια πραγματική και τεκμηριωμένη εικόνα της βαρύτητας των ασθενών και του νοσηλευτικού φόρτου εργασίας. Σε συνδυασμό με τη μελέτη άλλων πηγών, όπως το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας στη ΜΕΘΑ και της ισχύουσας νομοθεσίας, τεκμηριώθηκε η υπάρχουσα αριθμητική αναλογία νοσηλευτών/βάρδια/ασθενή καθώς και η απαιτούμενη αναλογία αυτών.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 3
Hits: 367 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2006
Συγγραφείς: Ζωή Ιψάκη , Άννα Σαμούκα , Μαρία Σαρβάντη