Η συμβολή της τυποποίησης και των κανονισμών λειτουργίας στην οργάνωση και διοίκηση των χειρουργείων

Η οργάνωση της λειτουργίας των χειρουρ­γείων απαιτεί συστηματική προσπάθεια, τα αποτελέ­σματα της οποίας έχουν άμεση επίδραση στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας αλλά και στη δια­μόρφωση κατάλληλου και ελκυστικού περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους. Τα χειρουργεία είναι ιδιαίτερα τμήματα και, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, είναι αναγκαία μια ιεραρχική οργα­νωτική δομή αλλά και συμμετοχικές διαδικασίες, όπως η συντονιστική επιτροπή χειρουργείου, η οποία μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας αποτε­ λεσματικής οργανωτικής δομής στη λειτουργία τους. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χειρουργείων επιβάλλουν τη θεσμοθέτηση, δημιουργία και πιστή εφαρμογή κανό­νων και διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία τους. Οι διατάξεις αυτές ομαδοποιούνται σε οδηγούς και εγχει­ρίδια, που καθορίζουν ρόλους, διαδικασίες και πολι­ τικές και προσπαθούν να εισάγουν στη λειτουργία των χειρουργείων την τυποποίησή τους. Αυτή η τυποποίηση αποτελεί βασική αρχή της Νοσηλευτικής και είναι η βάση για την εφαρμογή των αρχών της διοίκησης, της διοίκη­σης ολικής ποιότητας και της συγκριτικής αξιολόγησης επιδόσεων (benchmarking) στην οργάνωση της λειτουρ­γίας των χειρουργείων.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Hits: 305 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2006
Συγγραφείς: Ευάγγελος Δούσης