Πώς η Διαχείριση των Συγκρούσεων Επηρεάζει την Ποιότητα και την Οργάνωση της Παρεχόμενης Φροντίδας

Εισαγωγή: Η στόχευση των συστημάτων υγείας στις μέρες μας επικεντρώνεται στην παροχή ποιοτικής και ασφαλούς φροντίδας υγείας, η οποία αξιολογείται θετικά από τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Σκοπός: Η διερεύνηση  της επίδρασης των συγκρούσεων των επαγγελματιών υγείας στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση 28 επιλεγμένων άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας.  Η αναζήτηση των άρθρων πραγματοποιήθηκε στις διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις PubΜed, CINAHL και Web of Science με κατάλληλες λέξεις ευρετηρίου.

Αποτελέσματα: Οι συγκρούσεις είναι συχνές κατά την παροχή φροντίδας. Επηρεάζουν την ποιότητα των παρεχoμένων υπηρεσιών και απειλούν τη διεπιστημονική συνεργασία σε κάθε επίπεδο ιεραρχίας. Η στάση των επαγγελματιών υγείας σε μια επικείμενη σύγκρουση διαφέρει ανάλογα με την ιεραρχική τους θέση, τις εργασιακές και οργανωσιακές συνθήκες αλλά και από άλλους δημογραφικούς παράγοντες. Συχνά γίνεται αντιληπτή ως μια ευκαιρία για βελτίωση της επικοινωνίας και συνεργασίας αλλά άλλοτε λειτουργεί εντελώς διασπαστικά και καταλήγει σε μη αποτελεσματική συνεργασία και επηρεασμένη ποιότητα φροντίδας. Οι επαγγελματίες υγείας μοιράζονται μια ιδιαίτερη σχέση συνεργασίας που βασίζεται σε προσδοκίες ρόλων που στηρίζεται  στην εξουσία, την επιρροή και την επικράτηση.

Συμπεράσματα: Η ποιότητα των υπηρεσιών και ο υψηλός βαθμός ασφάλειάς τους εξαρτάται  σε σημαντικό βαθμό από την ανάπτυξη συγκρούσεων κατά την παροχή φροντίδας.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Hits: 1305 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 19-10-2022
Συγγραφείς: Μαρία Γαμβρούλη , Κωνσταντίνος Πέτσιος , Χαράλαμπος Πλατής