Εργαλεία Αξιολόγησης της Ποιότητας Ζωής Ασθενών με Καρκίνο του Μαστού

Ο καρκίνος του μαστού παραμένει στις μέρες μας η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Συνδέεται με την παρουσία σωματικών, ψυχολογικών και άλλων συμπτωμάτων, λόγω της νόσου και των απαιτούμενων θεραπειών και επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των συχνότερων διαθέσιμων εργαλείων για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με καρκίνο μαστού. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline, Scopus, Science Direct και Google Scholar, χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά: «καρκίνος του μαστού», «ποιότητα ζωής» και «κλίμακες αξιολόγησης». Αποτελέσματα: Η συστηματική εκτίμηση της ποιότητας ζωής αποτελεί σημαντική διαδικασία στη νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών με καρκίνο μαστού. Προϋποθέτει εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας και ευρεία χρήση κατάλληλων κλιμάκων αξιολόγησής της. Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου αξιολόγησής της επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η νόσος, το είδος της θεραπείας, η πολυπλοκότητα του ερωτηματολογίου κ.ά. Συμπεράσματα: Μέσω της πολυετούς έρευνας, έχουν δημιουργηθεί αξιόλογα, αξιόπιστα και εξειδικευμένα για τον καρκίνο του μαστού εργαλεία μέτρησης της ποιότητας ζωής, που στοχεύουν στη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 2
Hits: 3138 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-06-2019
Συγγραφείς: Δημήτριος Παπαγεωργίου , Θεοχάρης Κωνσταντινίδης , Ουρανία Γκοβίνα